glycosyl hydrolase family 28

             10    20    30    40    50 
1bhe (  1 )  sDsrtvsepktps------sçt----tlkAd-sstatstIqkaLnnÇdqg
1rmg (  1 )  qlsgsvgpltsastKgatktÇnIlsygAvadnstdVGpAItsAWaaÇksg
                  bbb       aaaaaaaa   

             60    70    80    90    100 
1bhe ( 40 )  kAVrLsagstsvFlSgpLsLp--sgVSLlIdkgVtLrAvnnAksFenaps
1rmg ( 51 )  GlVyIpsg--nYALntwVtLtgGsaTAIqLd--giIyRtGta--------
         bbbb   bbb  bb    bbbb  bbbb      

             110    120    130    140    150 
1bhe ( 88 )  sÇGvvdkngkGÇdAFItAvsTtnSGIyG---pGtIdGqGgvkLqdkkvsW
1rmg ( 89 )  -----------sgnMiaVtdTtDFelfSstSkGAVQGfGyvyHae-----
                bbbb   bbb   bbb       

             160    170    180    190    200 
1bhe ( 135 )  welaadAkvkklkqNTPrLIqInkSknFtLynVsLinSPnfHVVFsdgdG
1rmg ( 123 )  ------------gtygArILrLtdVthFSVhDIILVDAPafHFTMdtCsd
                  bbbb bbbbbbbbbbb   bbbb bb

             210    220    230    240    250 
1bhe ( 185 )  FtAwkTtIkTpstArnTDGIDPmSSknITIAySnIaTGdDNVAIkAykgr
1rmg ( 161 )  GeVyNMAIrGGn-eggLdGIDVw-gsNIwVHDVeVTNkdEÇVTVks----
         bbbbbbbbb     bbbb bbbbbb bbb   bbbbb  

             260    270    280    290    300 
1bhe ( 235 )  aeTrnIsIlhNdFgtGhGMSIGseT--mgVynVtVddLkMngTtnGLRIk
1rmg ( 205 )  -pAnnIlVESIYÇNwSGGCAMGsLgadTdVtdIvYrnVYTwsSnQMYmIK
          bbbbbbbbbbb   bbbbbb   bbbbbbbbbbbb   bbbb

             310    320    330    340    350 
1bhe ( 283 )  SDksaAgvVngVrYsnVvMknVakPIVIdTvy--ekkegsnvPdWsdItF
1rmg ( 254 )  sng-GsgtVsnVlLenFiGhgNaySLDIdgywssmtavagdgVqlnnItV
            bbbbbbbbbbbbb   bbbb       bbbbbbb

             360    370    380    390    400 
1bhe ( 331 )  kdVtSetkg-----vVvLnGenAkkpIeVtMknVkLts----dStwqikn
1rmg ( 303 )  knWkGtEanGatrpPIrVVÇsdtapÇtdLtLedIaIwTesgssElylÇrS
         bbbbb     bbbb    bbbbbbbbb     bbbbb 

             410    420    430    440    450 
1bhe ( 372 )  Vnvkk                       
1rmg ( 353 )  AYgsgyçLkdssshtsytttstvtaapsgysattmaadlatAfgltasIp
         bbbb                       

             460    470 
1bhe                 
1rmg ( 403 )  iptIptsFypgltpysalag