glycosyl hydrolase family 11

              10    20    30    40    50 
1yna  (  2 )  ttpnsegwhdgyyysWwSdggAqAtYtnle-gGtYeIsW--gdgGnLvGG
1xypa (  2 )  tiqpgtgynngyfysYwndghggVtYtngp-gGqFsVnW--snSGnFvGG
1xnb  (  1 )      asTdywqnwtdgggiVnAvngs-gGnYsVnW--snTgnFVVG
1xyn  (  1 )      asinydqnyqtg-gqVsYspsn--tgFsVnW--nTqddFvVG
1bk1  (  2 )      agInyvqnynGn-l-gdFtydesagtFsMyWedgVssdFVVG
               bbbbbb   bbbbb   bbbbbb    bbbb

              60    70    80    90    100 
1yna  ( 49 )  KGwnpGlnaraIhFe-gvYqpn-gnSyLAVyGWTrnplVeYYIVEnfgty
1xypa ( 49 )  KGwqpGtknkvInFs-gsYnpn-gnSyLSVyGWSrnplIeYYIVEnfgty
1xnb  ( 40 )  KGWttGspfrtInYnAgvWapn-gnGyLTLYGWTrsplIeYYVVDSwGty
1xyn  ( 38 )  VGwttGss-apInFg-gsFsVnsgTGLLSVYGWStnplVeYyIMEDnhny
1bk1  ( 42 )  LGwttGss-naItYs-AeYsAsgSsSYLAVYGWVnypqAeYYIVEdyGdy
         bbb    bbbb bbbbb  bbbbbbbbbb  bbbbbbbbb  

              110    120    130    140    150 
1yna  ( 97 )  dPssgAtdlgtveÇdgSiYrLgkttrvnApSidg-tqtFdqYWSVRqdkr
1xypa ( 97 )  nPStgAtklgevtSdgsvYdIyrtqrvnqpSiig-tatFyqYWSVRrnhr
1xnb  ( 89 )  rPt--gtykgtvksdggtYdIytttrynApSidgdrttFtqywSVrqskr
1xyn  ( 86 )  pa--qgtvkgtvtSdgatYtIwentrvnepSiqg-tatFnQYISvRnspr
1bk1  ( 90 )  nssAtslgtvySdgstYqVÇtdtrtnepSitg-tstFtqYFSVRestr
            bbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbb   bbbbbbbbbbb  

              160    170    180    190    200 
1yna  ( 146 )  --ts-gtVqTgçHFdAWaraglnvnGdhyYQIVATeGyfssgyArItVad
1xypa ( 146 )  --ss-gsVnTanHFnaWaqqgLtLg-tMdyQIVAVeGyfssgsAsItVs 
1xnb  ( 137 )  ptgsnatItFtnHvnaWkshgMnLGsnwayQVMATeGyqssgsSnVtVw 
1xyn  ( 133 )  --ts-gtVtVqnHfnaWaslgLhlg-qmnyQVVAVeGwggsGsAsQsVsn
1bk1  ( 139 )  --ts-gtVtVanHFnfWaqhgFgns-dfnyQVMAVeAwsgagsAsVtIs 
            bbb aaaaaaaaaa    bbbbbbbbbbbb bbbbbbbbb 

          
1yna  ( 193 )  vg
1xypa        
1xnb        
1xyn        
1bk1